مجموعه خدمات متنوع طراحی در زمینه های مختلف که توسط شرکت طراحی فراگیر برآیند ارائه میشود.